Freshkon Alluring Eyes
Freshkon Alluring Eyes

Freshkon Alluring Eyes

Hàm lượng nước: 55%
Đường kính: 14.2mm
Bán kính cong: 8.6mm
Dãy độ: Từ -1:00 đến -6:00 (bước nhảy 0:25)
Từ -6:00 đến -9:00 (bước nhảy 0:50)

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

Freshkon Alluring Eyes

allluring winsome brown allluring mystical black allluring mesmeric black allluring magnetic grey