Sản phẩm HOYA

Hilux 1.53_lớp váng HVP

Hilux Phoenix 1.53 HVP
Chiết xuất: 1.53
Thiết kế: Cầu
Lớp váng HVP

Stellify 1.55 Chiết xuất: 1.55 Thiết kế: Cầu Lớp váng HVP

Stellify 1.55
Chiết xuất: 1.55
Thiết kế: Cầu
Lớp váng HVP

Stellify 1.55 Pro (Đa tròng) Chiết xuất: 1.55 Thiết kế: Cầu Lớp váng HVP

Stellify 1.55 Pro (Đa tròng)
Chiết xuất: 1.55
Thiết kế: Cầu
Lớp váng HVP

Stellify 1.60 HVP Chiết xuất: 1.60 Thiết kế: Phẳng 01 mặt Lớp váng HVP

Stellify 1.60 HVP
Chiết xuất: 1.60
Thiết kế: Phẳng 01 mặt
Lớp váng HVP

Nulux 1.60_Lớp váng SFT

Nulux 1.60 SFT
Chiết xuất: 1.60
Thiết kế: phẳng 01 mặt
Lớp váng SFT

Nulux 1.67_Lớp váng SFT

Nulux 1.67 SFT
Chiết xuất: 1.67
Thiết kế: phẳng 01 mặt
Lớp váng SFT

Nulux 1.70_Lớp váng SFT

Nulux 1.70 SFT
Chiết xuất: 1.70
Thiết kế: Phẳng 01 mặt
Lớp váng SFT